close
Slide 1

Словарь

Введите слово и тип для поиска .
Начинается с Содержит Точный термин
DİPLOM İŞİNİN MÜDAFİƏSİtədris müəssisəsini bitirən mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin yoxlanması. Müdafiə Dövlət Komissiyasının açıq iclasında keçirilir və müdafiənin nəticəsində məzunlara uyğun ixtisas verilir
DİREKTOR1.Hər hansı müəssisənin, təşkilatın rəhbəri məs. Fabrik direktoru, məktəb direktoru və s. 2.Bəzi tarixi dövrlərdə kollegiya üzvlərinin adı, dövlət, direktoriya rəhbəri.
DİSSERTASİYAmüvafiq elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən elmi-tədqiqat işi
DİSSERTANTdissertasiya işi yerinə yetirən şəxs
DİSTANT (MƏSAFƏDƏN) TƏHSİLtədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram - texniki vasitələrlə yazışmalar əsasında təşkil olunduğu təhsil forması
DOKTORANTdoktoranturada təhsil alan şəxs
DOKTORANTURAali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını təmin edən yüksək səviyyəli elmi-pedaqoji kadr hazırlığı forması
DOSENT(lat. Docens öyrədən), ali təhsil müəssisəsində müəllimlərə verilən elmi ad və seçkili vəzifə

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?