close
Slide 1

Term Definition
HUMANİTAR TƏHSİL təhsilin məzmununda təhsil alanların şəxsi yetkinliyinin formalaşmasına yönəlmiş ümummədəni komponentlərin inkişafıdır

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?