close
Slide 1

Термин Определение
NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ yazılı və şifahi nitqin normativliyi, səlisliyi, leksik zənginliyi, həmsöhbətlərlə mədəni davranış və onlara mədəni cavabın və s. əhatə edir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?