close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ TƏDQİQATIN MƏSƏLƏLƏRİ ped. tədqiqatın konkret və ya daha dəqiq məqsədləri

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?