close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ TƏDQİQATIN MƏSƏLƏLƏRİ ped. tədqiqatın konkret və ya daha dəqiq məqsədləri

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?