close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ TƏDQİQATIN MƏQSƏDİ ped. hadisələrdə səbəb-məqsəd əlaqəsinin və qanunauyğunluğun müəyyənləşməsi və onların əsasında nəzəriyyə və metodologiyanın işlənib hazırlanması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?