close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ TƏDQİQATIN PREDMETİ tədqiqatın konkret obyekti və ya onda baş verən proses və ya tədqiq edilən problemin aspektləri

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?