close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOGİKANIN METODOLOGİYASI ümumi elm metodologiyasından çıxış edərək və ped.nəzəriyyənin inkişaf xüsusiyyətlprini nəzərə almaq, ped.tədqiqat metodlarının öyrənilməsi, ped.halların və tədqiqatların öyrənilməsi prinsiplərinə baxılması, əldə edilmiş praktikanın tərbiyə, təlim, təhsil prosesinə tətbiqi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?