close
Slide 1

Term Definition
PRAKTİK- PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏ ped. qarşılıqlı əlaqənin nəzəri qanunauyğunluqlarının inkişafı və bunun əsasında həyata keçirilə bilən real ped. həllin tapılması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?