close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOJİ SƏHVLƏR müəllim tərəfindən profesional norma, qayda, meyarların pozulmasına gətirib çıxaran vasitələrin istifadə olunması. P.s. həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərlə meydana çıxa bilər

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?