close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ PSİXOLOGİYA (yun. pais (paidos) - uşaq və ago – tərbiyə edirəm)- uşaqların tədris və tərbiyə və müəllimin ped. fəaliyyətinin əsaslarını öyrənən psi.sahəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?