close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ KOLLEKTİVƏ RƏHBƏRLİK ETMƏK ped. kollektivin qarşya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyət istiqamətinin koordinasiyası; ped. kollektivin psixoloji durumunun qiymətləndirilməsi, kollektiv üzvlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin tənzimlənməsi; kollektiv düşüncə tərzinə və birgə fikir formalaşması prosesinə təsir, əldə edilmiş nəticələrin qiymətləndirilməsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?