close
Slide 1

Термин Определение
SİNİFDƏNXARİC TƏRBİYƏ İŞİ müəllim tərəfindən təhsil alanların dərsdənxaric vaxtlarında uşağın şəxsiyyətinin formalaşması üçün zəruri şərtləri təmin edən müxtəlif məşğuliyyət növlərinin təşkil edilməsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?