close
Slide 1

Термин Определение
SİNİFDƏNXARİC İŞ sinifdənxaric iş məktəbdə və ya peşə-ixtisas məktəbində tərbiyə prosesinin tərkib hissəsidir, təhsil alanların asudə vaxtının təşkili formasıdır. S.i. əksər hallarda sinifdənxaric tərbiyə işləri rəhbərlərinin nəzarəti altında pedaqoji kollektiv və təhsil alanların kiçik bir qismi tərəfindən reallaşır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?