close
Slide 1

Term Definition
SİNİFDƏNXARİC İŞ sinifdənxaric iş məktəbdə və ya peşə-ixtisas məktəbində tərbiyə prosesinin tərkib hissəsidir, təhsil alanların asudə vaxtının təşkili formasıdır. S.i. əksər hallarda sinifdənxaric tərbiyə işləri rəhbərlərinin nəzarəti altında pedaqoji kollektiv və təhsil alanların kiçik bir qismi tərəfindən reallaşır

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?