close
Slide 1

Термин Определение
TƏDQİQAT OBYEKTİ (ped-da.) – daxilində öyrəniləcək əşyanın olduğu ped. mühit, sahədir. T.o. insanların təhsil sferası və tərbiyəsi daxildir, predmetinə isə bu sferada baş verən proseslərin qanunauyğunluqları nəzərdə tutulur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?