close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİSİN FƏRDİLƏŞMƏSİ şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərini, onların intellektual inkişaf səviyyəsini, idrakı maraqlarını, sosial statusnu, təhsilin keyfiyyətinə təsir edən faktorları nəzərə alan didaktik prinsiplərdən biri

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?