close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİSİN TEXNİKİ VASİTƏLƏRİ ped. prosesin təkmilləşməsinə, effektivliyin artmasına, təhsilin keyfiyyətinin audiovizual vasitələrin hesabına artmasına səbəb olan cihaz və qurğular

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?