close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİLDƏ METODİKA tədris prоseslərində konkret üsulların, yolların, ped. fəaliyyətin texnikasının təsviri

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?