close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏ QAYDALARI tərbiyənin bu və ya digər prinsipinin reallaşması üçün tətbiqi xarakterli tövsiyyələr

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?