close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏ MÜHİTİ uşağın həyat fəaliyyəti və şəxsiyyət kimi formalaşmasa təsir edən təbii və məişət şərtlərinin cəmi. T.m. növləri: qanunauyğun olmayan, avtoritar və optimal

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?