close
Slide 1

Term Definition
TƏRBİYƏ PROSESİ ped. qarşılıqlı təsir prosesi, şəxsiyyət və cəmiyyətin tələbi əsasında şəxsiyyətin formalaşması, tərbiyə edilənlərin sos. və mənəvi təcrübəsinin, dəyərlərinin və münasibətlərinin formalaşması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?