close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏVİ TƏDRİS şagirdin bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnməsi ilə yanaşı onların dünyaya, bir-birinə, keçilən materiala olan baxışının formalaşması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?