close
Slide 1

Term Definition
TƏRBİYƏDƏ YAŞ YANAŞMASI şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarının (fiziki, psixi, sos. ) nəzərə alınması, həmçinin tərbiyə edilənlər qrupunun yaş tərkibinə əsasən sos-psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?