close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏDƏ YAŞ YANAŞMASI şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarının (fiziki, psixi, sos. ) nəzərə alınması, həmçinin tərbiyə edilənlər qrupunun yaş tərkibinə əsasən sos-psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?