close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏ FƏLSƏFƏSİ tərbiyənin mahiyyətinin, prinsip və dəyərlərinin şərhi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?