close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏNİN MƏQSƏDİ cəmiyyətin müəyyən tip şəxsiyyətə olan tələbatının ifadəsi, onun varlığına, induviduallığına, xüsusiyyət və keyfiyyətlərinə, əqli, fiziki, mənəvi, estetik inkişafına və həyata baxışına dair ideal tələblərin nəzəri ümumiləşməsidir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?