close
Slide 1

Термин Определение
TƏRBİYƏ NƏZƏRİYYƏSİ tərbiyənin məqsədi, qanunauyğunluqları, aparıcı qüvvələrinin, onun əsas struktur elementlərini və metodikasını açıqlayır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?