close
Slide 1

Термин Определение
DİDAKTİKA təlim-tədris nəzəriyyəsi, pedaqogikanın sahəsi. D. predmeti tədris insanın təlim və təhsil vasitəsi kimi, yəni tədris və təlimin vahid qarşılıqlı əlaqəsi. D.-nın funksiyaları: nəzəri (diaqnostik və proqnostik) və praktiki (normativ, alət)

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?